Algemene
Voorwaarden

 

 

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN BEDRIJVEN EN CONSUMENTEN DIE GEBRUIKMAKEN VAN DE DIENSTEN VAN STUDIUM B.V. VERDER TE NOEMEN:

 

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIUM B.V.

 

  1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Studium B.V. betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, plannen en verzorgen van cursussen, trainingen, opleidingen en andere vormen hiervan, hierna te noemen ‘cursus’.

 

Deze algemene voorwaarden dienen te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomst betreffende de in art. 1 genoemde activiteiten, en zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en Studium B.V.

 

1.1 totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand middels een schriftelijke bevestiging van Studium aan de opdrachtgever. Onder cursus wordt tevens verstaan een opleidings-, incompany-, en/of vormingstraject.

 

In de schriftelijke bevestiging wordt vermeld:

  • de NAW-gegevens van de cursist(en) en e-mailadres;
  • naam cursus;
  • kosten van deelname;
  • programma
  • eventueel verder van belang zijnde informatie.

 

Voor zover mogelijk vindt alle communicatie over de overeenkomst en de uitvoering daarvan met opdrachtgever en cursist per e-mail plaats.

 

2 – cursusinformatie

Naast de informatie die op de website van Studium toegankelijk is met betrekking tot cursussen, (examen) reglementen en de regels van huishoudelijke aard, draagt Studium zorg voor tijdige ter beschikkingstelling van het cursusmateriaal. Onder cursusmateriaal wordt verstaan al datgene dat noodzakelijk is om de cursus te (kunnen) volgen.

 

Naast het beschikbaar stellen van het cursusmateriaal als hiervoor bedoeld, worden – voor zover niet vermeld op de website van Studium – aan de cursist afzonderlijk de data waarop de cursus wordt gegeven en eventueel examens worden afgenomen, alsmede locatie doorgegeven en de inschrijving bevestigd.

 

Na verzending van de inschrijfbevestiging als hiervoor bedoeld, verzendt Studium haar slotfactuur voor wat betreft de kosten van het volgen van de cursus. Examengelden worden afzonderlijk gefactureerd en afgerekend. Voor de examens maken wij gebruik van de diensten van STEK. Zij zijn een gekwalificeerd en onafhankelijk examenbureau. Na het examen, deelt STEK het eindresultaat met ons. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om.

 

Indien opdrachtgever zulks wenst wordt hij naast de cursist regelmatig geïnformeerd over voortgang van de cursus en de aanwezigheid van de voor de betreffende cursus ingeschreven personen, alsmede de geplande data en locatie voor het volgen van de cursus en het eventueel afleggen van examens waaronder begrepen praktijktoetsen.

 

Geen informatie wordt gegeven die aangemerkt kan worden als in strijd zijnde met de van toepassing zijnde privacywetgeving en daarop gebaseerde privacyregels. Studium is gerechtigd algemene gegevens omtrent de door haar aangeboden cursussen zoals deelnamecijfers en slagingspercentages te gebruiken voor marketingactiviteiten.

 

Ingeval een cursus om welke reden dan ook dient te worden verzet, zal de betreffende cursist en de opdrachtgever afzonderlijk worden geïnformeerd. Het wijzigen van data, tijden en locatie geeft geen recht tot annulering.

 

3 – uitvoering

Studium streeft er naar zoveel mogelijk informatie te geven omtrent de doelstelling, inhoud van de door haar gegeven cursussen en de eventueel te bereiken vaardigheden waaronder begrepen het behalen van certificaten en/of diploma’s.

 

Studium kan niet garanderen dat de cursussen door de aangemelde cursist met goed gevolg worden afgesloten. Evenmin garandeert Studium dat de door haar aangeboden cursussen of opleidingstrajecten voldoen aan de verwachtingen van opdrachtgever danwel de daarvoor geboekte cursist.

 

Studium garandeert geen eindresultaat en houdt slechts de aanwezigheid van cursisten bij, doch is niet in staat aanwezigheid af te dwingen. Wijzigingen in de inhoud en vormgeving van een cursus geven opdrachtgever geen recht tot annulering of tussentijdse beëindiging, tenzij Studium daarmee schriftelijk instemt.

 

Studium is gerechtigd om de indeling van de cursus wat betreft tijd en plaats te wijzigen, de uitvoering van de cursus te wijzigen van fysiek naar digitaal, dan wel een combinatie van beide.

 

Studium is gerechtigd om bij onvoldoende aanmeldingen een cursus af te gelasten of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus te weigeren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Eventueel verzonden facturen zullen worden gecrediteerd en al betaalde cursusbedragen zullen worden teruggestort.

 

4 – tussentijdse beëindiging/annulering

Ingeval van tussentijdse beëindiging door de cursist of opdrachtgever blijft het cursusgeld verschuldigd, tenzij Studium met een andere regeling instemt. Tussentijdse beëindiging moet schriftelijk aan Studium kenbaar worden gemaakt.

 

Annulering van een cursus is mogelijk tot uiterlijk vier weken voor de startdatum. Bij annulering na de termijn zijn de totale cursuskosten verschuldigd en dienen zonder korting of schuldvergelijking binnen de aangegeven betalingstermijn te worden voldaan, tenzij Studium met een andere regeling instemt.

 

Ingeval Studium tot annulering moet overgaan om welke reden dan ook zullen de terzake verzonden facturen worden gecrediteerd. Ingeval van annulering door Studium zal zij niet aansprakelijk zijn voor mogelijk ten gevolge daarvan geleden schade voor opdrachtgever en/of cursist. Reeds betaalde cursusgelden zullen door Studium worden teruggestort.

 

5 – aansprakelijkheid

Studium sluit elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook uit jegens opdrachtgever, cursisten en derden behoudens van schade voortvloeiend uit opzet of grove schuld. Opdrachtgever vrijwaart Studium terzake.

 

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor adequate verzekeringsdekking van de door haar aan te melden cursisten.

 

6 – betaling en prijzen

6.1 algemeen

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zal Studium 30 dagen voorafgaande aan de start van de cursus overgaan tot facturering. Studium factureert ook voor derden die zij voor uitvoering van de cursus inschakelt, tenzij anders vermeld op de website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

Wanneer de overeenkomst binnen 30 dagen voorafgaande aan de cursus tot stand komt, zal Studium meteen overgaan tot facturering.

Studium hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld.

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever.

De overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Studium worden verbroken. Studium is in dat geval gerechtigd de totale cursusprijs aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Bij niet-tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens van Studium worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzicht van Studium niet.

 

6.2 Btw

Alle prijzen die genoemd zijn in de offertes van Studium en de genoemde prijzen op de website zijn exclusief het geldende btw-tarief.

 

6.3 incompany

Alle in onze offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn inclusief organisatie, planning, begeleiding, opleidings- en trainingsmateriaal, tenzij anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

 

Alle in onze offertes/opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn in euro’s en zijn exclusief het daarvoor geldende btw-tarief, tenzij in de offerte/opdrachtbevestiging anders is vermeld.

 

Studium zal starten met de voorbereidingen van de cursus na ontvangst van de, door de opdrachtgever getekende, schriftelijke opdrachtbevestiging. De in de opdrachtbevestiging genoemde levertermijn gaat pas in op de dag van ontvangst van de bovengenoemde opdrachtbevestiging, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld.

Na ontvangst van de, door de opdrachtgever getekende, opdrachtbevestiging zal Studium 30 dagen voorafgaande aan de start van het incompany traject overgaan tot facturering. Studium factureert ook voor derden die zij voor uitvoering van de cursus inschakelt, tenzij anders vermeld op de website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

 

6.4 prijswijzigingen

Studium is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van reden aan te passen. Op alle overeenkomsten die zijn aangegaan tussen Studium en opdrachtgever blijven echter de overeengekomen prijzen van toepassing, met uitzondering van prijsverhogingen die zijn gebaseerd op nationale- en internationale wetgeving en/of de implementatie ervan.

 

Indien en voor zover de termijn tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering meer dan drie maanden betreft, en als gevolg van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, wordt de overeengekomen prijs evenredig aangepast, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de opdracht door de opdrachtgever.

 

7 – Copyright

Van het door Studium verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden.

Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studium. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

 

8 – Persoonsregistratie

Namen en adresgegevens worden opgenomen in het CRM-systeem van Studium en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten en aangewend voor marketingactiviteiten van Studium. Hoe Studium verder met uw gegevens omgaat kunt u nalezen in onze privacyverklaring welke op de website van Studium staat gepubliceerd.

 

9 – Klachten

Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden via het daarvoor bestemde formulier op de website.

Klachten worden direct geregistreerd en voorzien van een ticketnummer. Binnen tien werkdagen ontvangst van de klacht ontvangt u de uitslag van de klacht.

Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht bevonden klacht kan opdrachtgever recht hebben op aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag.

10 – slotbepalingen

Op de algemene voorwaarden en de daarop gebaseerde overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Midden-Nederland bevoegd bij uitsluiting van andere rechters kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met de hier bedoelde overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Deze algemene voorwaarden worden door Studium op haar website geplaatst en op verzoek in schriftelijke vorm toegezonden. Ingeval deze voorwaarden worden gewijzigd, zijn zij in gewijzigde vorm van toepassing op elke cursus die na publicatie van die wijziging door opdrachtgever wordt geboekt.

 

******